Kompetens och engagemang i
Jubileumsklinikens Cancerfonds styrelse

Genom att samla in och förvalta ekonomiska medel från privatpersoner och företag är Jubileumsklinikens Cancerfond idag den viktigaste källan till att forskare vid och i anslutning till Jubileumskliniken i Göteborg åstadkommer resultat som uppmärksammas internationellt.

Fondens styrelse har det viktiga förtroendeuppdraget, att ta beslut om vilka projekt som ska få växa och fördjupas. Arbetet är långsiktigt och varje person i styrelsen är noga vald för att kunna berika arbetet med sin erfarenhet och specialkompetens.

Styrelsens arbete och fondens stadgar 

Styrelsens arbete styrs av fondens stadgar. Styrelsen förnyar sig själv och vid val av ordinarie styrelseledamöter skall, om möjligt, någon av överläkarna vid Jubileumskliniken vara ledamot av styrelsen. I övrigt väljs styrelsen i första hand efter vetenskaplig kompetens och erfarenhet. På den akademiska sidan finns Avdelningarna för Onkologi respektive Radiofysik knutna till kliniken. Våra ledamöter och suppleanter representerar därför olika inriktningar inom onkologin och radiofysiken. Flertalet är, eller har varit, verksamma vid kliniken som läkare eller sjukhusfysiker. När det gäller administrativa och juridiska frågor, förvaltning av våra tillgångar med mera har vi alltid haft en jurist knuten till styrelsen.

Vi har minst fyra styrelsemöten varje år. Projektansökningarna kommer som regel in i december och beslut fattas i styrelsen på ett heldagsmöte som äger rum i slutet av januari/februari. Ett omfattande förberedelsearbete görs av ordinarie ledamöter och suppleanter inför fördelningsmötet. Ansökningarna delas upp på olika föredragande, som också lämnar förslag till beslut. Senare under våren. i april eller maj, har vi ett strategimöte bland annat för överläggningar om hur vi bäst främjar ändamålet och optimerar forskningsstödet i enligthet med våra stadgar. Under hösten har vi regelmässigt ett styrelsemöte i augusti/september och ett i november/december. Vid varje styrelsemöte har vi dessutom en genomgång av ekonomin samt pågående marknadsföringsaktiviteter.

Vid behov tillsätter styrelsen arbetsgrupper, som utreder och hanterar viktigare frågor. Till exempel har våra styrelseledamöter Bo Nordenskjöld och Bo Baldetorp haft i uppdrag att utreda hur vi optimerar vårt forskningsstöd på bästa möjliga sätt. Utredningsrapporten har legat till grund för styrelsens fortsatta arbete med att utvärdera pågående projekt och resursanslag.

Ansökningar om bidrag till kongressresor och liknande, med ett maxbelopp om 50.000 kr, beslutas löpande under året av en ledningsgrupp bestående av ordförande, vice ordförande och verksamhetschef. Ledningsgruppen sammanträder regelbundet mellan styrelsemötena för att hantera diverse praktiska frågor samt förbereda styrelsemöten med mera. 

För revision av vår verksamhet och våra räkenskaper utser Göteborgs Läkaresällskap två revisorer, varav en auktoriserad yrkesrevisor och en ”lekmannarevisor” som ofta är en forskningserfaren läkare. Vår årsredovisning lämnas tillsammans med revisionsberättelsen till Göteborgs Läkaresällskap, som beviljar styrelsen ansvarsfrihet.


Bo Nordenskjöld, ordförande. Åse Blennius (slutat). Gunnar Steineck. Bo Stefan Arleij. Gun Ternulf (slutat). Eva Forssell-Aronsson, vice ordförande. Per Albertsson. Roumiana Chakarova. Bo Baldetorp. Ej på bild: Per Karlsson och Elin Tornblad.


Ordinarie ledamöter

 


Bo Nordenskjöld
ordförande, professor vid Linköpings universitet/ f.d. överläkare vid onkologiska kliniken i Borås.
Verksamhetsområde: allmän onkologi.
Forskningsinriktning: medikamentell behandling av främst bröstcancer, men även av colorektal cancer.
Mobil: 0734-61 89 01
E-post: bo.nordenskjold@liu.se
Ladda hem CV


Eva Forssell-Aronsson
vice ordförande, professor och avdelningschef vid Avdelningen för radiofysik inom Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.
Verksamhetsområde: radiofysik.
Forskningsinriktning: tumörbehandling med radioaktiva läkemedel, nuklearmedicin, magnetisk resonansteknik (magnetkamera).
Tel: 031-342 23 49
E-post: eva.forssell_aronsson@radfys.gu.se
Ladda hem CV


Bo Baldetorp
professor/prefekt vid Institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen Onkologi, Lunds universitet.
Verksamhetsområde: experimentell onkologi.
Forskningsinriktning: experimentell onkologi: identifiering av nya behandlingstargets, optimering av målriktad behandling, tumörcell- och tumörväxtkinetik.
Tel: 046-17 75 70
E-post: bo.baldetorp@med.lu.se
Ladda hem CV


Per Karlsson
professor och överläkare vid Jubileumskliniken. Chef vid avdelningen för Onkologi, Sahlgrenska Akademin och överläkare vid verksamhet Onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Verksamhetsområde: allmän onkologi
Forskningsinriktning: bröstcancer, radioterapi, cancergenetik och endokrin behandling
E-post: per.karlsson@oncology.gu.se
Ladda hem CV


Bo Stefan Arleij
advokat, verksamhetschef
Verksamhetsområde: Tidigare delägare i Wistrand Advokatbyrå med inriktning på affärsrätt, bl.a. obeståndsfrågor, bolags- och stiftelserätt samt kommersiella avtal. Numera egen verksamhet i Gottskärs Advokatbyrå AB. Hanterar bl.a. fondens juridiska frågor, förvaltning och marknadsföring.
Besöks- och postadress: Jubileumsklinikens Cancerfond, Vidblicksgatan 2, 412 57 Göteborg
Tel: 020-90 09 79, fax 031-778 45 19
Mobil: 0708-92 24 50
E-post: bsa@jkcf.se
Ladda hem CV
 

Suppleanter

 


Per Albertsson
docent och överläkare vid Jubileumskliniken (SU Verksamhet Onkologi)
Verksamhetsområde: strålbehandling/allmän onkologi
Forskningsinriktning: strålbehandling/internradioterapi/nuklidterapi, antiangiogenes, gastrointestinal cancerbehandling
E-post: per.albertsson@oncology.gu.se
Ladda hem CV


Roumiana Chakarova
docent och sjukhusfysiker med specialistkompetens inom sjukhusfysik (SU)
Verksamhetsområde: strålterapi, medicinsk fysik och teknik
Forskningsinriktning: implementering av Monte Carlo metoden i extern strålterapi
E-post: roumiana.chakarova@vgregion.se
Ladda hem CV


Gunnar Steineck
professor vid Göteborgs Universitet och Karolinska Institutet
Forskningsinriktning: Att förebygga, lindra eller bota följdsjukdomar av cancerbehandling - bota med återställd livskvalitet
E-post: gunnar.steineck@oncology.gu.se
Ladda hem CV
 

Kontaktpersoner

 


Bo Stefan Arleij
advokat, verksamhetschef
Verksamhetsområde: Egen verksamhet i Gottskärs Advokatbyrå AB. Hanterar bl.a. fondens juridiska frågor, förvaltning och marknadsföring.
Besöks- och postadress: Jubileumsklinikens Cancerfond, Vidblicksgatan 2, 412 57 Göteborg
Tel: 020-90 09 79
Mobil: 0708-92 24 50
E-post: bsa@jkcf.se


Elin Tornblad
kommunikatör
Verksamhetsområde: Kommunikation, marknadsföring, administration och gåvohantering.
Tel: 020-90 09 79
Mobil: 0709-40 01 81
E-post: elin@jkcf.se
 

Revisorer

 

Utsedda av Göteborgs Läkarsällskap

Gunilla Lönnbratt
ordinarie
Verksamhetsområde: Auktoriserad revisor.
PwC, 405 32 Göteborg
Besöksadress: Skånegatan 1
Tel 010-213 10 00
Fax: 010-214 10 00
Gunnar Källhed
suppleant
Verksamhetsområde: Auktoriserad revisor.
PwC, 405 32 Göteborg
Besöksadress: Skånegatan 1
Tel 010-213 10 00
Fax: 010-214 10 00
Jan Olof Karlsson
ordinarie
Verksamhetsområde: professor i medicinsk kemi och cellbiologi
Tel: 031-338 53 23
Anders Sundbeck
suppleant
Verksamhetsområde: Leg. läkare
Mobil: 0733-244594
 
 
Logo JKCF

Stiftelsen Jubileumsklinikens
Forskningsfond mot Cancer
info@jkcf.se
Pg 90 09 79 - 6
Bg 900-9796
Swish 9009796
Tel 020-90 09 79
Organisationsnr. 857200-8244

Copyright 2020 Cookies | Vår integritetspolicy | Webbplatskarta | Producerad av Piliz

Top