Vart går pengarna?

Varje år får omkring sextiotusen människor i Sverige diagnosen cancer, en siffra som ökat år från år. Ambitionerna kan därför aldrig bli för höga när det handlar om att hitta nya metoder att bekämpa cancer.

Jubileumsklinikens Cancerfond har en bred inriktning:

  • Vi stöder såväl högkvalitativ, klinisk forskning som grundforskning.
  • Vi knyter kvalificerade forskare liksom forskarstuderande och forskningslaboranter till långsiktiga projekt.
  • Vi frigör tid för läkare att koncentrerat kunna ägna sig åt forskning.
  • Vi finansierar dyrbar apparatur.
  • Vi stödjer kunskapsutbyte mellan våra medarbetare och forskningsinstitutioner samt vetenskapliga möten världen över.
  • Vi stödjer den lindrande vården, vilket betyder att vi söker metoder och lösningar som ökar livskvaliteten och minskar lidandet för patienter med obotlig cancerdiagnos. Målet är att minska bieffekter av behandlingen och att ge bästa tänkbara omvårdnad.

De senaste fem åren, 2013 - 2017, har vi i snitt delat ut nästan 10 miljoner kr per år. För perioden 2011-2015 är motsvarande siffra cirka 12 miljoner kr per år. Anledningen till att medeltalet minskat är att vi ändrat redovisningsprincip för årsredovisningen. Fördelningen för åren 2012 - 2016 i huvuddrag framgår nedan.

Fördelning av forskningsanslag 

Styrelsen för Jubileumsklinikens Cancerfond har vid sitt möte den 8 februari 2018 beslutat dela ut drygt 13,5 miljoner kronor till cancerforskning vid och i anslutning till Jubileumskliniken.* 

Av det angivna beloppet avser drygt 1,8 miljoner kronor finansiering av ”forskarmånader för kliniker”. En nyhet för att underlätta för kliniskt aktiva personer vid Jubileumskliniken att komma igång med sin forskning.
 
Ansökningar om finansiering av forskningsprojekt inlämnade till och med 15 december 2017 uppgick totalt i cirka 48,7 miljoner kronor. Nästa ansökningsomgång avslutas den 15 december 2018 och ett preliminärt beslut tas på styrelsemöte den 7 februari 2019.

Bedömning 

Konkurrensen om medel är stor. Styrelsen, som består av åtta personer inklusive suppleanter, lägger ner ett stort arbete på att utvärdera alla ansökningar. I år har den dessutom haft hjälp av ytterligare två mycket välmeriterade externa bedö­mare professor Anders Ekbom, Karolinska Institutet, och docent Per Nilsson, Lunds Universitet. Styrelsen har utarbetat strikta jävsregler och den som omfattas av jäv deltar naturligtvis inte i beslutet om utdelning i det fallet. 

Vid bedömningen av ansökningarna används följande bedömningskriterier:
a) vetenskaplig kvalitet inklusive cancersamband
b) forskarens kompetens och - för fortsättningsansökan - 
c) vetenskaplig rapportering.

Publiceringar och citeringar i erkända och välrenommerade vetenskapliga tidsskrifter utgör en viktig del i bedömningen av den vetenskapliga kvalitén. Vi utvärderar på detta sätt för att säkerställa att de medel vi delar ut kommer till så stor nytta som möjligt. Eftersom vi är en forskningsstiftelse sker utvärderingen av vår verksamhet löpande i form utav de ansökningar om medel och de vetenskapliga rapporter som vi får in. 

Fördelning

Fördelningen av beslutade anslag framgår av den bifogade listan längre ner på sidan. Det är namn på huvudsökande som anges. I de flesta av de lite större projekten ingår naturligtvis ett stort antal ytterligare kompetenta och hängivna forskare. Utdelade anslag för de senaste fem åren, 2013 - 2017, framgår i huvuddrag av flerårsöversikten nedan. Resultatet för räkenskapsåret 2017 finns att se i årsredovisningen längre ner på sidan. 

Av vår rapport till Svensk Insamlingskontroll för 2017 framgår att våra administrations- och insamlingskostnader 2017 uppgick till 9% av de totala intäkterna. Våra insamlingskostnader var för samma år 5% av de medel som samlats in från allmänheten. 

För eventuella frågor går det bra att i första hand kontakta vår styrelseordförande professor Bo Nordenskjöld eller vår verksamherschef advokat Bo Stefan Arleij, för kontaktuppgifter se "Om fonden". 


* enligt de kriterier som följer av ändamålsparagrafen i våra stadgar, se mer under "Styrelsen" 


Anna Danielsson, forskare bröstcancer


 
Logo JKCF

Stiftelsen Jubileumsklinikens
Forskningsfond mot Cancer
info@jkcf.se
Pg 90 09 79 - 6
Bg 900-9796
Swish 9009796
Tel 020-90 09 79
Organisationsnr. 857200-8244

Copyright 2019 Cookies | Vår integritetspolicy | Webbplatskarta | Producerad av Piliz

Top